Think outside the box. – Sablonmentes gondolkodás.